Programul Energie

Icpe, instalator de sisteme fotovoltaice, validat de AFM, derulează încă de la lansare Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile isolate, neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice.
Obiectul programului îl reprezintă finanțarea achiziționării şi instalării sistemelor de panouri fotovoltaice care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante.
Programul se derulează multianual, iar finanțarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în limita sumelor prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.
Finanțarea nerambursabilă, acordată de Autoritate, este în procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 25.000 lei inclusiv TVA, pentru fiecare sistem fotovoltaic care deservește o gospodărie.

Consultă ghidul.   Descarcă cererea de finanțare.   Contactează-ne.

Icpe, instalator de sisteme fotovoltaice, validat de AFM, derulează încă de la lansare Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională.
Obiectul programului îl reprezintă finanţarea achiziţionării şi instalării sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante.
Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în sistemul energetic naţional.
Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei.

Consultă ghidul.   Deschide aplicația web.   Contactează-ne.

Icpe, instalator de sisteme fotovoltaice, validat de AFM, derulează încă de la lansare Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ.
Scopul Programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin reducerea consumului anual de energie finală.
Obiectul Programului vizează modernizarea clădirilor publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ, prin finanţarea de activităţi/acţiuni specifice realizării de investiţii pentru creşterea performanţei energetice a acestora, respectiv:
– îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii (pereţi exteriori, ferestre şi uşi, planşeu peste ultimul nivel, planşeu peste subsol), a şarpantelor şi învelitorilor; precum şi a altor elemente de anvelopă care închid spaţiul climatizat al clădirii
– introducerea, reabilitarea şi modernizarea, după caz, a instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei calde de consum, a sistemelor de ventilare şi climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum şi achiziţionarea şi instalarea echipamentelor aferente şi racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz
– utilizarea surselor regenerabile de energie
– implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătăţirea eficienţei energetice şi monitorizarea consumurilor de energie (de exemplu, achiziţionarea, instalarea, întreţinerea şi exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea şi monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior)
– înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, tehnologie LED, cu respectarea normelor şi reglementărilor tehnice
– optimizarea calităţii aerului interior prin ventilaţie mecanică cu unităţi individuale sau centralizată, după caz, cu recuperare de energie termică pentru asigurarea necesarului de aer proaspăt şi a nivelului de umiditate, care să asigure starea de sănătate a utilizatorilor în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea
– orice alte activităţi care conduc la îndeplinirea realizării scopului proiectului (înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalaţiilor şi echipamentelor montate consumatoare de energie, lucrări de reparaţii şi etanşări la nivelul îmbinărilor şi străpungerilor la faţade etc.)

Finanţarea Programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii. Programul are caracter multianual şi se desfăşoară la nivel naţional.

Consultă ghidul.   Contactează-ne.

Icpe, instalator de sisteme fotovoltaice, validat de AFM, derulează încă de la lansare Programul de finanțare pentru întreprinderi mici și mijlocii și domeniul HORECA.

Obiectul programului îl reprezintă finanţarea intreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA, pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp, necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în vigoare, privind schemele ajutorului de minimis, conform Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

Scopul programului îl reprezintă creşterea gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie și a eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului 3 IpSE IpPV propriu și livrarea surplusului în rețeaua națională de energie electrică, precum și stimularea utilizării autovehiculelor electrice și electrice hibrid plug-in, dezvoltarea transportului ecologic cu emisii reduse de gaze cu efect de seră prin montarea staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plugin.

Obiectivul programului constă în creşterea capacităţilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp - 100 kWp pentru asigurarea consumului propriu și dezvoltarea electromobilității reale la nivel național prin creșterea numărului staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.

Finanțarea nerambursabilă se acordă în cuantum de maxim 100.000 de euro pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată de 100 kWp și cel puțin o stație de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare, reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile.

Consultă ghidul.   Descarcă informații cu privire la ajutorul de minimis.   Contactează-ne.

Lucrează cu noi
X